기술적 분석 도구

마지막 업데이트: 2022년 7월 5일 | 0개 댓글
 • 네이버 블로그 공유하기
 • 네이버 밴드에 공유하기
 • 페이스북 공유하기
 • 트위터 공유하기
 • 카카오스토리 공유하기
상대 강도 지수
가장 인기 있는 지표 중 하나는 상대 강도 지수(RSI)입니다. 최근 가격 변동의 크기를 측정하여 자산 가격의 과매수 또는 과매도 조건을 식별하고 0과 100 사이를 이동합니다. RSI가 70을 초과하면 자산은 과매수 상태로 간주되며 가격 하락 가능성이 높습니다. RSI가 30 미만이면 자산이 과매도 상태로 간주되어 가격이 오를 가능성이 높습니다. 그러나 RSI는 다른 지표와 마찬가지로 보조 도구일 뿐이며 결정을 내리기 위한 주요 매수 또는 매도 신호로 사용되어서는 안 됩니다.

기술적 분석 도구

Báo cáo tổng quan giá thầu

2. 기술적 조치의 우회 신고 제출하기

Gửi đơn khiếu nại về Công cụ né tránh các biện pháp công nghệ

3. 기술적 요구사항의 상세 목록을 아래에서 검토하세요.

Hãy xem lại danh sách các yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

4. 분석 결과는 쉽고도 간단합니다.

Hóa ra là các phân tích ở đây đều rất dễ dàng và đơn giản.

5. 세그먼트 중복 분석 다이어그램은 양방향입니다.

Biểu đồ chồng chéo phân khúc có tính tương tác:

6. 비유적인 심장 마비의 분석

Phân tích cơn đau tim theo nghĩa bóng

7. 분석 유입경로는 '폐쇄형' 또는 '개방형'입니다.

Phễu trong công cụ Phân tích có thể ở trạng thái "đóng" hoặc "mở":

8. 실제로, 기술적 연습이 미학적인 연습으로 된 셈이죠.

Từ một bản thảo mang tính công nghệ, nó trở thành một sản phẩm đầy tính thẩm mỹ.

9. 입찰가 분석 보고서와 관련해 자세히 알아보세요.

Tìm hiểu thêm về báo cáo Tổng quan giá thầu.

10. 현실적인 관찰과 분석, 기록을하는 능동적인 방법입니다.

Bởi vẽ là cách thức chủ động gắn kết với cuộc sống thực nhờ việc quan sát và phân tích, lưu giữ lại qua khả năng tái hình dung chúng.

11. 기술적 조치의 우회(CTM)와 저작권의 차이는 무엇인가요?

Sự khác biệt giữa công cụ né tránh các biện pháp công nghệ và bản quyền là gì?

12. 당신은 비용편익 분석을 받아야 할 것이고 실행 가능성 분석, 투자수익률 분석 등도 받아야 할 것입니다.

Bạn phải đi vào một phân tích chi phí-lợi ích, một nghiên cứu về tính khả thi, một nghiên cứu về tỷ lệ hoàn vốn và cứ thế.

13. 공기 성분 분석 중 이거 받아

Của anh đây, anh chàng to con.

14. 인구통계 및 관심분야 데이터 분석 자세히 보기

Đọc phần Phân tích dữ liệu Nhân khẩu học và Sở thích

15. 경로 분석 그래프는 다음 요소로 구성됩니다.

Một biểu đồ phân tích đường dẫn bao gồm các yếu tố sau:

16. 분석 도구에는 다음과 같은 제한사항이 있습니다.

Công cụ phân tích có các giới hạn sau:

17. 설정은 선택된 분석 기법에서 현재 사용되는 변수입니다.

Cài đặt là các biến hiện được dùng trong kỹ thuật phân tích đã chọn.

18. 다른 무엇보다, 저는 전자공학자에요. 그건 제가 새로운 기술적 부품을

Hôm nay, tôi sẽ nói với các bạn về phác thảo điện tử.

19. 구매 유입경로 실적 평가하기에 나온 분석 예를 참조하세요.

Xem Đánh giá hiệu suất kênh mua để biết ví dụ về phân tích.

20. 예상 수입을 보려면 YouTube 분석 수익 보고서를 사용하세요.

Để xem thu nhập ước tính của bạn, hãy sử dụng Báo cáo doanh thu trên YouTube Analytics.

21. 앱 알림은 앱 통계 분석 내용을 기반으로 합니다.

Thông báo về ứng dụng được dựa trên phân tích số liệu thống kê ứng dụng.

22. 이런 할리우드의 매력을 만들어내는 것과 관련해서 엄청난 기술적 성과가 있었습니다.

Đã có 1 lượng cực lớn thành tựu kỹ thuật về việc tạo ra sự quyến rũ Hollywood này.

23. 그것에 대한 대답은 여러분의 기술적 진보의 속도가 느려지는 것 뿐 아니라

Câu trả lời là, bạn không chỉ làm chậm bước tiến kỹ thuật, mà còn đẩy lùi nó nữa.

24. 세상에는 범죄자들이 새로 확인할 수 있는 다른 수많은 기술적 범죄가 있어요.

Có những cách thức khác của công nghệ mà những tên tội phạm có thể khai thác.

25. 저 또한 디자이너로서, 기술적 영향을 느꼈던 몇번의 경험이 있다는것을 인정합니다.

Tôi công nhận trong 1 số trường hợp, nhà thiết kế cảm nhận được tầm ảnh hưởng của công nghệ.

26. 만날 가능성이 있는 사람들의 습관과 필요를 분석 검토하라.

Hãy phân tích phong tục và nhu cầu của những người mà rất có thể bạn sẽ gặp.

27. 그로 인해 기술적 분석 도구 도출된 새로운 분석 결과가 최근에 발표되었습니다.

Gần đây kết quả của những cuộc phân tích mới đã được công bố.

28. 분석 도구에서 비교 내용을 열어 확인할 수도 있습니다.

Bạn cũng có thể mở các phép so sánh trong công cụ Phân tích.

29. 분석 도구에서 전환 이벤트를 기준으로 비교를 설정할 수도 있습니다.

Bạn cũng có thể tạo các phép so sánh dựa trên các sự kiện chuyển đổi trong công cụ Phân tích.

30. 우리는 산업 현장의 재창조에 실패했습니다. 엄청난 기술적 혁신은 이와 따로 놀고 있었어요.

Chúng ta thất bại trong việc cơ cấu lại không gian sản xuất, và sự cải tiến trong công nghệ khiến chúng ta xao nhãng điều đó.

31. 이를 위해 분석 도구, 맞춤 채널, URL 채널이 필요합니다.

Bạn sẽ cần sử dụng công cụ phân tích, kênh tùy chỉnh và kênh URL.

32. 1Google 동영상 파트너 브랜드 광고효과 메타 분석, 글로벌, 2019년

1Phân tích tổng hợp về Đòn bẩy thương hiệu của Đối tác video của Google, Toàn cầu, 2019

33. 앱 + 웹 속성의 경우 분석 도구에서만 세그먼트를 사용할 수 있습니다.

Đối với các thuộc tính Web và ứng dụng, các phân đoạn chỉ có trong công cụ Phân tích.

34. 분석 질문은 대체로 세 가지 목적 중 적어도 하나에 기여한다.

Phân tích những câu hỏi thường đáp ứng ít nhất cho một trong số ba mục đích.

35. 또한 분석 소프트웨어 설정을 변경할 예정이었다면 지금 변경하는 것이 좋습니다.

Ngoài ra, nếu bạn đã lên kế hoạch thực hiện bất kỳ thay đổi cấu hình nào đối với phần mềm phân tích của mình, giờ là thời điểm tốt.

36. (2015년 5월/6월 업데이트 이전까지는 읽기 및 분석 권한이면 충분했음).

(Quyền Đọc & Phân tích là đủ trước khi cập nhật vào tháng 5/6 năm 2015.)

37. 이를 위해 분석 도구, 맞춤 채널 및 URL 채널이 필요합니다.

Bạn sẽ cần sử dụng công cụ phân tích, kênh tùy chỉnh và kênh URL.

38. 인터넷 마케팅은 디자인, 개발, 광고 및 영업등을 포함한 인터넷의 창조적이고 기술적 면을 필요로 한다.

Tiếp thị trực tuyến kết hợp tính sáng tạo và kỹ thuật của Internet, bao gồm thiết kế, phát triển, quảng cáo và bán hàng.

39. 경로 분석 기법을 사용하여 다음과 같은 작업을 처리할 수 있습니다.

Các kỹ thuật phân tích đường dẫn cho phép bạn làm những việc như:

40. 또한, 1984년에 '컴퓨터 분석 및 대응 팀'(CART)이 창설되었다.

Song song, ‘"Đội Phân tích và Phản ứng Tội phạm Công nghệ cao’’ (CART) được thành lập năm 1984.

41. 이들은 기술적 설치 설명서, 설치 과정에 대한 안내 비디오, 그리고 심지어 기술적인 고객 지원까지 제공합니다.

Nó bao gồm hướng dẫn cài đặt kỹ thuật, video hướng dẫn quy trình thiết lập, và hỗ trợ kỹ thuật.

42. 이 태그를 분석 도구에서 오류 메시지를 기록하는 데 사용할 수 있습니다.

Có thể dùng thẻ này để ghi nhật ký thông báo lỗi trong công cụ phân tích.

43. 그것에 대한 대답은 여러분의 기술적 진보의 속도가 느려지는 것 뿐 아니라 후퇴하고 말 것입니다.

Câu trả lời là, bạn không chỉ làm chậm bước tiến 기술적 분석 도구 kỹ thuật, mà còn đẩy lùi nó nữa.

44. 그것은 인간 문화의 연구에 거대한 규모의 데이터 수집 분석 응용 프로그램입니다.

Nó là sự ứng dụng của sự phân tích hàng loạt dữ liệu trên qui mô lớn vào việc nghiên cứu văn hoá con người.

45. 탭 설정에 변수를 추가하면 변수의 데이터가 현재 선택된 분석 기법에 적용됩니다.

Khi thêm một biến vào mục cài đặt tab, hệ thống sẽ áp dụng dữ liệu của biến đó cho kỹ thuật phân tích hiện đang chọn.

46. 요구사항의 분석: 언급된 요구사항이 불명확하거나 불완전하거나 모호하거나 모순되는지를 결정하고 해결하는 것을 가리킨다.

Xem xét yêu cầu (Analyzing requirements): xác định xem các yêu cầu được đặt ra có ở tình trạng không rõ ràng, không hoàn chỉnh, đa nghĩa, hoặc mâu thuẫn hay không, và giải quyết các vấn đề đó.

47. 동질 집단 분석 보고서를 이용하면 동질 집단의 행동을 분리하여 분석할 수 있습니다.

Báo cáo Phân tích theo nhóm cho phép bạn tách riêng và phân tích hành vi của nhóm thuần tập.

48. 타사 앱 분석 서비스 제공업체에서 전환을 가져오기 전에 필요한 사항은 다음과 같습니다.

Trước khi nhập lượt chuyển đổi từ nhà cung cấp phân tích ứng dụng bên thứ ba, bạn cần có:

49. 분석 도구에서 변수라는 용어는 Google 애널리틱스 계정에서 가져오는 측정기준, 측정항목 및 세그먼트를 가리킵니다.

Trong công cụ Phân tích, biến là thứ nguyên, chỉ số và phân khúc từ tài khoản Google Analytics của bạn.

50. ROI 분석 보고서를 사용하면 데이터 기반 모델이 ROI에 미친 영향을 이해할 수 있습니다.

Báo cáo Phân tích ROI cho phép bạn hiểu phép tất suy ROI của mô hình Theo hướng dữ liệu.

51. 동질 집단 분석 보고서는 유니버설 애널리틱스를 이용하는 속성을 분석할 때 사용할 수 있습니다.

Báo cáo Phân tích theo nhóm có sẵn cho các thuộc tính sử dụng Universal Analytics.

52. 국제 탁구 연맹의 역할에는 탁구 규칙 및 규정 관리와 스포츠로서의 탁구의 기술적 발전을 도모하는 것이 포함된다.

Vai trò của ITTF bao gồm giám sát các quy tắc và quy định và tìm kiếm công nghệ 기술적 분석 도구 cải tiến cho môn bóng bàn.

53. 비벌리 카츠(Beverly Katz): 헤티엔 박 분, 범행 현장의 수사관이며 섬유 분석 전문이다.

Hettienne Park,(diễn viên gốc Á) vai Đặc vụ Beverly Katz, một Chuyên gia điều tra pháp y về phân tích chất xơ.

54. 샘플링되지 않은 보고서는 보고서 보기에서 읽기 및 분석 권한이 있는 모든 사용자와 자동으로 공유됩니다.

Tất cả báo cáo chưa được lấy mẫu được tự động chia sẻ với tất cả người dùng có quyền Đọc và Phân tích trên chế độ xem báo cáo.

55. 오늘날의 용어로 보면, "서양 철학"은 분석 철학과 대륙 철학이라는 두 가지 주요한 전통을 지니고 있다.

Trong ngôn ngữ đương đại, "Triết học phương Tây" chỉ hai trường phái chính của triết học đương thời: triết học Phân tích và triết học châu Âu.

56. YouTube 스튜디오 베타에서 특정 정보 위로 마우스를 가져가면 재생 , 분석 , 메뉴 아이콘이 표시될 때가 있습니다.

Các biểu tượng Phát , Số liệu phân tích và trình đơn sẽ thỉnh thoảng xuất hiện khi bạn di chuột lên trên một số thông tin nhất định trong phiên bản YouTube Studio thử nghiệm.

57. 1931년, 여호와의 증인이라는 이름을 받아들이기로 하는 결의문을 들었을 당시, 나는 리버풀에서 분석 화학자로 일하고 있었다.

Năm 1931 lúc tôi đang làm chuyên viên phân tích hóa chất ở Liverpool, thì tôi nghe có sự biểu quyết chấp nhận danh Nhân-chứng Giê-hô-va.

58. 각 카테고리를 더욱 세부적으로 분석하여 연령 및 성별에 대한 분석 결과가 맞는지 알아볼 수도 있습니다.

Bạn có thể đi sâu vào từng danh mục này để xác thực thêm các phát hiện của mình về độ tuổi và giới tính.

59. 아래의 세그먼트 중복 분석 예에서는 신규 사용자, 모바일 트래픽 및 전환 방문자 세그먼트의 교집합을 탐색합니다.

Trong ví dụ bên dưới, kỹ thuật phân tích chồng chéo phân khúc giúp bạn tìm ra giao điểm của phân khúc Người dùng mới, Lưu lượng truy cập trên thiết bị di động và Người chuyển đổi:

60. Google 애널리틱스와 같은 웹 분석 프로그램은 이와 관련된 정보를 얻을 수 있는 중요한 정보 공급원입니다.

Các chương trình phân tích web như Google Analytics là một nguồn có giá trị để tìm thông tin chi tiết về điều này.

61. 왜냐 하면 이 강들은 그들의 모든 경로와 더불어 사람들의 생명혈액이기 때문입니다. 이 질문들의 몇가지에 대해 대답하기 위해서 다시 기술적 접근으로

Vì những con sông này là mạch máu với cư dân sống quanh dòng chảy của nó.

62. 플레이어 분석 개요 대시보드에서 금전적인 측면에서 게임의 실적에 초점을 맞춘 개략적인 측정 요약을 볼 수 있습니다.

Trên trang tổng quan Tổng quan phân tích người chơi của mình, bạn có thể tìm thấy tóm tắt cấp cao về chỉ số tăng cường hiệu quả tài chính cho trò chơi của bạn.

63. 「월드 북 백과 사전」에 의하면, 철학은 “탐구의 한 형태—분석, 비평, 해석, 추측의 과정—”입니다.

Theo sách The World Book Encyclopedia, triết học là “một hình thức thăm dò—một quá trình phân tích, chỉ trích, giải thích và suy diễn”.

64. 리뷰 품질 분석 결과 리뷰가 최소 품질 기준을 충족하지 못해 표시되지 않았으며 품질이 낮은 것으로 확인되었습니다.

Kết quả phân tích chất lượng của bài đánh giá cho thấy bài đánh giá không đáp ứng ngưỡng chất lượng để được hiển thị và có chất lượng thấp.

65. 중복이 의미 있는 경우 경로 분석 기법을 사용하여 전환 경로가 모바일에서 시작해서 데스크톱에서 끝나는 경향이 있는지 확인합니다.

Nếu có sự trùng lặp đáng kể, khi đó, bạn có thể sử dụng Kỹ thuật phân tích đường dẫn để xem liệu đường dẫn đến lượt chuyển đổi có xu hướng bắt đầu trên thiết bị di động và kết thúc trên máy tính để bàn hay không.

66. 정확한 음성 분석 프로그램을 함께 사용하면 됩니다. 물론, 최신의 사용법도 함께 이용하는데, 이런 것들은 최근에 엄청나게 발전했지요.

Vậy làm thế nào các bài thử nghiệm dựa trên giọng nói này so sánh ngang ngửa với thử nghiệm lâm sàng chuyên môn?

67. 연대 결정의 근거가 되는 것은 문자의 모양, 그 비석 단편의 근처에서 발견되는 도자기에 대한 분석, 비문의 내용입니다.

Người ta xác định niên đại của bia đá dựa trên kiểu chữ viết, phân tích đồ gốm đã tìm được gần mảnh đá và nội dung của chữ khắc.

68. Ad Manager의 광고 단위를 애널리틱스로 가져오면 분석, 커뮤니케이션, 실제 적용을 아우르는 공통된 관점을 확보할 수 있습니다.

Đưa các đơn vị quảng cáo từ Ad Manager vào Analytics sẽ tạo ra một cách thức chung về việc phân tích, giao tiếp và hành động.

69. 하나 이상의 측정기준 또는 측정항목을 기반으로 필터를 적용하여 사용자 개별화 분석 목록에 표시되는 데이터를 제한할 수 있습니다.

Bạn có thể hạn chế dữ liệu hiển thị trong danh sách Khám phá người dùng bằng cách áp dụng bộ lọc dựa trên một hoặc nhiều thứ nguyên hay chỉ số.

70. 분석 또는 플랫폼 간에 사용하는 추적 방법이 서로 다르기 때문에 최대 20% 정도의 차이가 발생하는 것은 일반적입니다.

Thông thường, bạn sẽ thấy sự khác biệt lên tới 20% giữa các số liệu phân tích hoặc nền tảng do các phương pháp theo dõi khác nhau.

71. 이 DNA를 DNA 분석 장치에 넣으면 A, C, T, 그리고 G의 문자들로 기호화된 최종 결과를 얻게 됩니다.

Chúng tôi có thể đặt mẫu DNA này vào máy phân tích chuỗi DNA và mã hóa mẫu DNA thành mã di truyền A, C, T và G và có được bộ mã đã được đọc ra.

72. 세그먼트 중복 분석 데이터에서 새로운 세그먼트를 만들려면 다이어그램의 세그먼트 또는 합집합 또는 데이터 표의 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요.

Để tạo các phân khúc mới từ dữ liệu chồng chéo phân khúc, hãy nhấp chuột phải vào một phân khúc hoặc phần giao nhau trong biểu đồ hoặc trên một ô trong bảng dữ liệu.

73. 수행할 분석 유형에 따라 다음 콘텐츠 분류를 만들고 해당 콘텐츠 분류 내 다음 그룹을 만들 수 있습니다.

Đã cung cấp loại phân tích bạn muốn tiến hành, bạn có thể tạo Tạo nhóm nội dung sau và trong các nhóm đó, có các nhóm sau:

74. 분석 도구를 사용하면 Google 애널리틱스 데이터를 사용하여 유용한 정보를 확인하고 이를 기반으로 적절한 작업을 할 수 있습니다.

Công cụ phân tích cho phép bạn đào sâu vào dữ liệu Google Analytics để có thông tin chi tiết và biến các thông tin đó thành hành động.

75. 그 후에, 배비지는 현대적 의미의 첫 기계식 컴퓨터인 분석 엔진을 발명하게 되는데 독립적인 기억이 가능하고 중앙처리 장치를 갖추었습니다.

Sau đó, động cơ phân tích của Babbage là máy tính cơ học đầu tiên theo nghĩa hiện đại.

76. 세그먼트 중복 분석 기법을 사용하면 최대 3개의 사용자 세그먼트를 비교하여 세그먼트가 서로 어떻게 중복되고 연관되는지 빠르게 확인할 수 있습니다.

Kỹ thuật chồng chéo phân khúc cho phép bạn so sánh tối đa 3 phân khúc người dùng để nhanh chóng xem các phân khúc đó chồng chéo và liên quan với nhau như thế nào.

77. 예를 들어 세그먼트 중복 분석 다이어그램과 데이터 표에 모두 포함되는 레코드를 수익이 1,000달러를 초과하는 사용자로 제한할 수 있습니다.

Ví dụ: bạn có thể giới hạn dữ liệu được ghi lại nằm trong cả bảng dữ liệu và biểu đồ chồng chéo phân khúc đối với những người dùng có Doanh thu trên $1.000.

78. 사고 분석 결과는, 살고자 하는 당신 자신의 의지가 비상사태를 생존할 가능성을 결정 짓는 핵심 요소라는 것을 보여 줍니다.

Những phân tích tai nạn cho thấy rằng sự cương quyết sống sót của chính bạn là yếu tố chủ yếu giúp bạn có cơ may sống sót qua tình trạng nguy cấp.

79. 하지만 웹로그 분석 계정의 프로필에 액세스할 수 있는 사용자라면 누구나 해당 프로필의 애드센스 데이터를 확인할 수 있다는 점에 유의하세요.

Tuy nhiên, hãy ghi nhớ rằng dữ liệu AdSense trong các cấu hình Analytics sẽ có thể xem được bởi bất kỳ ai có quyền truy cập vào các cấu hình đó trong tài khoản Analytics của bạn.

80. 변수 패널에서 이러한 변수를 쉽게 추가 및 삭제할 수 있을 뿐만 아니라 애널리틱스 보기를 전환하고 분석 기간을 조정할 수 있습니다.

Bạn có thể dễ dàng thêm và xóa các biến này, cũng như chuyển đổi giữa các chế độ xem Analytics và điều chỉnh khung thời gian của bản phân tích trong bảng Biến.

Bybit에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법

Bybit에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법

비트코인 및 기타 암호화폐의 인기가 높아짐에 따라 암호화폐 시장의 거래자 수도 증가합니다. Cryptocurrencies의 높은 변동성은 거래자가 가격 변동에 좋은 돈을 벌 수 있지만 거래에서 운이나 직관에만 의존하는 것은 나쁜 생각입니다. 거래자는 시장을 지속적으로 분석해야 합니다. 다행히 오늘날 사용할 수 있는 시장 분석 방법이 여러 가지 있습니다. 이러한 방법 중 하나는 암호 화폐 기술 분석입니다.

차트는 실제로 '돈의 발자국'입니다. - Fred McAllen, 차팅 및 기술 분석가.


암호화 기술 분석을 배우는 방법

기술적 분석은 자산을 거래하는 방법과 시기를 결정하고 과거 시장 데이터를 연구하여 가능한 가격 변동을 예측하는 방법입니다. 펀더멘털 분석과 달리 기술적 분석은 자산의 실제 가격을 결정하려고 하지 않습니다. 대신 자산 가격 움직임의 역사에 의존합니다.


다우 이론

기술적 분석은 창시자인 Charles Dow의 이름을 따서 명명된 다우 이론을 기반으로 합니다. 이 이론은 여섯 가지 기본 아이디어로 구성됩니다.

1. 시장은 모든 것을 할인한다. 이 아이디어에 따르면 자산 가격에는 시장 심리와 거래자의 기대치를 포함하여 이 자산에 대한 모든 정보가 이미 포함되어 있습니다.

2. 시장 동향에는 세 가지가 있습니다. 가격 움직임은 혼란스럽지 않습니다. 추세에 따라 움직입니다. 몇 개월에서 1년 이상 지속되는 주요 또는 주요 추세가 있습니다. 1차 경향에는 2차 경향이 있는데, 이는 종종 1차 경향에 대한 수정이며 일반적으로 몇 주 동안 지속됩니다. 마지막으로, 1~2주 미만으로 지속되는 짧거나 사소한 경향이 있습니다.

 • 축적. 이 단계에서 숙련된 트레이더는 자산을 구매하거나 판매하기 시작합니다. 양이 적기 때문에 가격은 크게 기술적 분석 도구 변하지 않습니다.
 • 대중 참여. 더 많은 거래자들이 새로운 추세를 알아차리고 따라가기 시작하면서 가격이 빠르게 변하기 시작합니다.
 • 분포. 경험 많은 거래자들은 투기가 만연하는 동안 보유 자산을 분배하기 시작합니다.

5. 거래량은 추세를 확인해야 합니다. 가격의 움직임이 거래량의 증가를 동반한다면, 이는 가격이 추세 방향으로 움직인다는 것을 의미합니다. 거래량이 감소하면 가격은 추세와 반대로 움직입니다.

6. 추세는 반전 신호가 명확해질 때까지 계속 진행됩니다. 가격은 추세를 바꾸는 것보다 현재 추세를 유지할 가능성이 더 큽니다. 기본 추세의 반전은 식별하기 까다로울 수 있습니다. 반전은 종종 2차 추세와 혼동됩니다.


암호화폐 기술 분석 차트 읽는 방법

 • 무역 통계: 거래량 등
 • 촛대 분석
 • 차트 패턴
 • 저항 및 지원 수준
 • 기술 지표

가격이 미래에 어떻게 움직일지 확실히 알 수 없다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 그러나 어떤 상황이 포지션을 여는 데 좋고 어떤 상황이 그렇지 않은지 결정할 수 있습니다. 그렇기 때문에 항상 위험 관리를 염두에 두는 것이 중요합니다.

주어진 시간에 모든 코인에 대한 완벽한 기간은 없습니다. 일반적으로 더 긴 기간이 더 중요하지만 이것이 더 짧은 기간에 좋은 거래를 찾을 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 여러 기간을 확인하고 그에 따라 거래 기회를 평가하십시오.

기간의 선택은 트레이더의 거래 전략에 따라 다릅니다. 포지션을 빠르게 열고 닫는 소위 스캘퍼는 1분 또는 5분 차트와 같은 매우 짧은 기간을 선호합니다. 일반적으로 하루 안에 거래를 시작하고 종료하는 인트라데이 트레이더는 주로 5분, 15분 또는 시간별 차트를 사용합니다. 마지막으로, 거래에 대한 장기적인 접근 방식을 선호하는 포지션 트레이더는 일일 또는 주간 차트를 사용합니다.

시장의 변동이 심할 때 더 짧은 기간이 더 긴 기간보다 더 나은 진입점과 퇴장점을 식별하는 데 더 적합합니다.

거래량은 암호화폐 및 기타 자산의 기술적 분석에서 중요한 역할을 합니다. 거래량은 선택한 기간 동안 거래된 코인의 수입니다. 가격 차트의 하단을 따라 열 행으로 표시되는 경우가 많습니다. 이러한 열의 높이는 볼륨의 시각적 식별자 역할을 합니다. 거래량은 추세가 얼마나 심각한지를 나타냅니다. 추세가 강하면 거래량이 많아지며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

Bybit에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법

일본 촛대는 가격 차트를 읽고 분석하는 데 가장 많이 사용되는 차트 유형입니다. 이 캔들 각각은 선택한 기간 동안의 코인 가격 움직임을 보여줍니다. 모든 양초는 몸체와 최대 2개의 그림자로 구성되며 녹색 또는 빨간색이 될 수 있습니다. 본문은 시가와 종가의 차이를 나타냅니다. 몸체가 녹색이면 아래쪽이 시가, 위쪽이 종가를 나타냅니다. 빨간 양초의 경우 그 반대입니다. 따라서 녹색 촛대는 이 기간의 종가가 시가보다 높았음을, 즉 가격이 상승했음을 나타냅니다. 녹색 양초는 "강세"라고 합니다. 차례로 빨간 양초는 가격 하락을 나타내며 "약세"라고합니다.

몸에서 나오는 그림자는 해당 기간의 최저 가격에서 최고 가격 범위를 보여줍니다.

이 유형의 가격 차트는 주어진 시간에 가격 움직임에 대한 가장 중요한 정보를 보여주기 때문에 매우 유용합니다. 우리는 가격이 선택한 기간에 상승 또는 하락했는지 명확하게 이해하고 해당 기간의 최대 및 최소 가격 값을 봅니다.

때로는 촛대 그룹이 고유한 이름으로 인식할 수 있는 패턴에 빠지기도 합니다. 그 중 일부를 살펴보겠습니다.

강세 반전 패턴

약세 반전 패턴


지원 및 저항 수준

Bybit에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법

지지선과 저항선은 각각 구매자와 판매자가 시장에 진입하여 가격 움직임을 멈추거나 되돌릴 수 있는 충분한 양의 거래를 하는 주요 가격 수준입니다. 이 수준은 가격을 교차하지 않고 여러 번 터치하여 표시됩니다.

지원 수준은 자산 수요가 가격 하락을 막을 수 있을 만큼 강한 수준입니다. 지원은 항상 현재 가격보다 낮습니다. 트레이더는 지지선에서 구매하는 경향이 있어 가격이 상승합니다.

저항은 자산 공급이 가격 상승을 막을 수 있을 만큼 강한 수준입니다. 저항 수준은 항상 현재 가격보다 높습니다. 거래자는 저항 수준에서 판매하는 경향이 있어 가격이 하락합니다.

가격이 저항선을 돌파하면 새로운 지지선이 됩니다. 마찬가지로 가격이 지원 수준을 돌파하고 더 낮아지면 해당 지원 수준이 새로운 저항이 됩니다.

기술 지표

지표는 가격 및 거래량과 같은 다양한 통계를 기반으로 한 특정 계산입니다. 일반적으로 차트에 자동으로 추가되는 시각적 형태(선, 히스토그램 등)로 표시됩니다. 지표는 거래자가 매수 또는 매도 신호를 발견하는 데 도움이 되는 추가 도구로 설계되었습니다. 많은 지표가 있으며 단기 트레이더가 널리 사용합니다.

Bybit에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법

상대 강도 지수
가장 인기 있는 지표 중 하나는 상대 강도 지수(RSI)입니다. 최근 가격 변동의 크기를 측정하여 자산 가격의 과매수 또는 과매도 조건을 식별하고 0과 100 사이를 이동합니다. RSI가 70을 초과하면 자산은 과매수 상태로 간주되며 가격 하락 가능성이 높습니다. RSI가 30 미만이면 자산이 과매도 상태로 간주되어 가격이 오를 가능성이 높습니다. 그러나 RSI는 다른 지표와 마찬가지로 보조 도구일 뿐이며 결정을 내리기 위한 주요 매수 또는 매도 신호로 사용되어서는 안 됩니다.

기술 분석

IQ Option의 가장 중요한 기능은 온라인 다이어그램에 기호와 마커를 부착하는 기능입니다. 즉, IQ 옵션은 기술적 분석을 사용할 수 있는 기능을 제공합니다. 일반적으로 웹 기반 바이너리 옵션 플랫폼에는 그리기 도구와 내장 표시기가 거의 포함되지 않습니다. 이러한 기술적 분석 도구는 IQ Option을 매우 기능적이고 효율적으로 만듭니다. 이 기사는 그래픽 도구의 진정한 이점과 지표와 드로잉 보드를 매일 사용할 때의 이점에 대한 설명에 중점을 둡니다.

iqoption에서 그리기의 중요성은 무엇입니까?

도면 보드는 트레이더가 저항선 및 지지선과 같은 특정 다이어그램 요소에 의존하는 경향이 있다는 아이디어를 기반으로 많은 거래 시스템 및 전략이 생성된다는 사실 때문에 기술적 분석을 위한 중요한 도구를 나타냅니다. 각 거래자는 원하는 모양, 선 및 기간을 스스로 선택합니다. 그렇기 때문에 다이어그램에 직접 마커를 그리는 것이 매우 편리합니다. 이러한 마커를 적용할 수 있는 방법은 많습니다. 가장 일반적인 방법은 추세를 표시하는 데 사용하는 것입니다. 추세는 거래 옵션의 가장 중요한 부분을 나타내며, 따라서 추세 추적은 매우 중요합니다. 삼각형, 다이아몬드, 헤드앤숄더, 쓰리 피크 등과 같은 차트의 패턴을 지적하고 그래픽 분석을 위한 마커 구성을 위해 드로잉 보드를 활용하는 것은 매우 효과적이고 유용할 수 있습니다.

쓰리 픽스 iqoption 캔들


도표를 보면 이미 Three Peaks 패턴이 형성되고 있음을 알 수 있지만, 진입점, 즉 지지선의 돌파점을 찾기 위해 시각에 의존하는 것은 쉽지 않습니다. 도형 생성과 관련된 프로세스의 정확성을 계속 추적하고 결국 기술적 분석 도구 그래픽의 도움으로 명확한 진입점을 얻을 수 있습니다. 이러한 도구는 다이어그램에서 생성된 단순한 패턴 및 그래픽 전략에만 사용할 수 없습니다. 플랫폼에서 사용할 수 있는 다른 지표와 함께 적용할 수도 있습니다.

바이너리 옵션에 대한 기술적 분석을 위한 IqOption 지표

이 플랫폼에는 이동 평균(MA), 볼린저 밴드, 악어 및 상대 강도 지수(RSI)의 XNUMX가지 널리 사용되는 지표가 포함되어 있습니다. 이러한 모든 지표는 개별적으로 또는 함께 적용할 수 있습니다. 지표는 거래자가 가격 움직임 방향을 보다 정확하고 정확하게 예측하는 데 도움이 됩니다.

iqoption의 볼린저 밴드

볼린저 밴드는 가장 유명한 지표 중 하나입니다. 표준편차와 이동평균으로부터 받은 데이터를 바탕으로 가격이 움직일 수 있는 회랑을 구성한다. 복도의 경계를 모니터링하여 거래자는 가장 적합한 진입 신호를 받습니다. 가격이 하한선을 돌파하면 CALL 옵션을 매수하라는 신호이고, 상한선을 돌파하면 PUT 옵션을 매수하라는 신호입니다.

그래프의 볼린저 밴드 신호

Iqoption 이동 평균

이동 평균은 미리 결정된 시간 간격(예: 14일)을 기준으로 자산의 평균 가격을 표시합니다. 다이어그램이 이동 평균을 교차하면 거래자는 돌파구 방향에 있는 옵션을 구매하기 시작해야 합니다. 시간 간격이 길어질수록 신호가 더 정확해집니다. 그러나 신호의 수는 감소하는 경향이 있습니다.

이동 평균 신호

Iqoption RSI 거래 도구

상대 강도 지수(RSI라고도 기술적 분석 도구 함)는 촛대 차트의 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 지표는 매우 유명하며 세계에서 가장 널리 사용되는 지표 중 하나입니다. 가격 변화의 크기와 강도를 모두 보여줍니다. RSI는 다른 지표와 비교하여 차트 자체에 표시되지 않고 차트 아래 별도의 창에 표시됩니다. 다양한 전략이 이 지표에 의존합니다. RSI는 과거 데이터를 기반으로 자산의 과매수 및 과매수 수준을 표시합니다. 자산이 과매수되면 PUT 옵션을 매수하라는 신호이고 과매도이면 CALL 옵션을 매수하라는 신호입니다.

IqOption에 대한 RSI 신호

iqoption 거래를 위한 악어 도구

악어는 위에 나열된 다른 지표와 비교하여 유명하지 않은 경우도 있습니다. XNUMX개의 다양한 기간이 있는 XNUMX개의 이동 평균(MA)으로 구성됩니다. 선이 교차하면 추세가 시작될 것임을 나타냅니다. 세 개의 선이 모두 같은 방향을 가리키기 시작하면 추세가 시작됩니다. 그 후 트레이더는 추세를 따라야 합니다. 전 세계의 트레이더들은 Alligator를 기반으로 하는 수익성 있고 간단한 전략을 많이 사용합니다.

IqOption에 대한 악어 신호


기술적 분석을 위한 지표의 활용은 완전히 이해하기 쉽고 복잡하지 않은 분석 데이터는 물론 고유한 진입점과 출구점을 수신하는 데 도움이 됩니다. 또한, 트레이더는 Alligator를 사용하여 발생하는 모든 기회를 추적할 수 있습니다. 왜냐하면 철저한 가격 변동 분석은 지표가 제공하는 정보뿐만 아니라 의존하기 때문입니다. 예를 들어 볼린저 밴드의 경우 트레이더는 진입을 위한 명확하고 정확한 신호를 받기 위해 저항선과 지지선에 의존합니다. 볼린저 밴드는 거래자의 위험을 줄입니다. 드로잉 보드 없이 그러한 선을 그리는 것은 거의 불가능하다는 점을 지적할 가치가 있습니다. IQOption 플랫폼에서 다양한 그래픽과 표시기의 사용은 무제한입니다. 기술적 분석을 강화하고 더 정확하게 만들기 위해 필요한 모든 지표와 마커를 동일한 다이어그램에 자유롭게 포함할 수 있습니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 Parabolic SAR, MACD 및 Stochastic이라는 기사에서도 볼 수 있습니다. IQ Option UK는 적절하고 효율적인 기술 분석에 필요한 모든 도구를 갖추고 있기 때문에 다양한 거래자들에게 상당한 도움을 줄 수 있습니다. 트레이더는 매우 효과적인 방식으로 출구와 진입점을 찾고 다이어그램 분석을 수행하여 관련 위험을 크게 줄일 수 있습니다. 다이어그램과 지표를 결합하여 더 높은 수입을 창출하고 다양한 도구를 통해 수신된 신호를 필터링하도록 할 수 있습니다. 그리기 도구는 특정 지표 기반 전략을 다룰 때 트레이더를 지원할 수 있을 뿐만 아니라 수익성 있는 전략 생성을 위한 강력하고 신뢰할 수 있는 기반을 만들 수 있다는 점을 지적하는 것이 중요합니다. 또한 그리기 도구는 작업 및 헤지 패턴에 매우 유용합니다. 위에서 언급한 모든 요소는 IQ Option의 드로잉 패널을 모든 거래자에게 정말 중요하고 매우 유용하게 만듭니다. 거래를 위한 그래픽과 지표의 적용은 안정적인 수입을 보장할 수 있습니다.

Cryptology에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법

Cryptology에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법

비트코인 및 기타 암호화폐의 인기가 높아짐에 따라 암호화폐 시장의 거래자 수도 증가합니다. Cryptocurrencies의 높은 변동성은 거래자가 가격 변동에 좋은 돈을 벌 수 있지만 거래에서 운이나 직관에만 의존하는 것은 나쁜 생각입니다. 거래자는 시장을 지속적으로 분석해야 합니다. 다행히 오늘날 사용할 수 있는 시장 분석 방법이 여러 가지 있습니다. 이러한 방법 중 하나는 암호화폐 기술 분석입니다.

차트는 실제로 '돈의 발자국'입니다. - Fred McAllen, 차팅 및 기술 분석가.


암호화 기술 분석을 배우는 방법

기술적 분석은 자산을 언제 어떻게 거래할지 결정하고 과거 시장 데이터를 연구하여 가능한 가격 변동을 예측하는 방법입니다. 펀더멘털 분석과 달리 기술적 분석은 자산의 실제 가격을 결정하려고 하지 않습니다. 대신 자산 가격 움직임의 역사에 의존합니다.


다우 이론

기술적 분석은 창시자인 Charles Dow의 이름을 따서 명명된 다우 이론을 기반으로 합니다. 이 이론은 여섯 가지 기본 아이디어로 구성됩니다.

1. 시장은 모든 것을 할인한다. 이 아이디어에 따르면 자산 가격에는 시장 심리와 거래자의 기대치를 포함하여 이 자산에 대한 모든 정보가 이미 포함되어 있습니다.

2. 시장 동향에는 세 가지가 있습니다. 가격 움직임은 혼란스럽지 않습니다. 추세에 따라 움직입니다. 몇 개월에서 1년 이상 지속되는 주요 또는 주요 추세가 있습니다. 1차 추세 내에는 2차 추세가 있는데, 이는 종종 1차 추세를 수정하고 일반적으로 몇 주 동안 지속됩니다. 마지막으로, 1~2주 미만으로 지속되는 짧거나 사소한 경향이 있습니다.

 • 축적. 이 단계에서 숙련된 트레이더는 자산을 구매하거나 판매하기 시작합니다. 양이 적기 때문에 가격은 크게 변하지 않습니다.
 • 대중 참여. 더 많은 거래자가 새로운 추세를 감지하고 따라가기 시작하면서 가격이 빠르게 변하기 시작합니다.
 • 분포. 경험 많은 거래자들은 투기가 만연하는 동안 보유 자산을 분배하기 시작합니다.

5. 거래량은 추세를 확인해야 합니다. 가격의 움직임이 거래량의 증가를 동반한다면, 이는 가격이 추세 방향으로 움직인다는 것을 의미합니다. 거래량이 감소하면 가격은 추세와 반대로 움직입니다.

6. 추세는 반전 신호가 명확해질 때까지 계속 진행됩니다. 가격은 추세를 바꾸는 것보다 현재 추세를 유지할 가능성이 더 큽니다. 기본 추세의 반전은 식별하기 까다로울 수 있습니다. 반전은 종종 2차 추세와 혼동됩니다.


암호화폐 기술 분석 차트 읽는 방법

 • 무역 통계: 거래량 등
 • 촛대 분석
 • 차트 패턴
 • 저항 및 지원 수준
 • 기술적 분석 도구
 • 기술 지표

가격이 미래에 어떻게 움직일지 확실히 알 수 없다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 그러나 어떤 상황이 포지션을 여는 데 좋고 어떤 상황이 그렇지 않은지 결정할 수 있습니다. 그렇기 때문에 항상 위험 관리를 염두에 두는 것이 중요합니다.

주어진 시간에 모든 코인에 대한 완벽한 기간은 없습니다. 일반적으로 더 긴 기간이 더 중요하지만 이것이 더 짧은 기간에 좋은 거래를 찾을 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 여러 기간을 확인하고 그에 따라 거래 기회를 평가하십시오.

기간의 선택은 트레이더의 거래 전략에 따라 다릅니다. 포지션을 빠르게 열고 닫는 소위 스캘퍼는 1분 또는 5분 차트와 같은 매우 짧은 기간을 선호합니다. 일반적으로 하루 안에 거래를 시작하고 종료하는 인트라데이 트레이더는 주로 5분, 15분 또는 시간별 차트를 사용합니다. 마지막으로, 거래에 대한 장기적인 접근 방식을 선호하는 포지션 트레이더는 일일 또는 주간 차트를 사용합니다.

시장의 변동이 심할 때 더 짧은 기간이 더 긴 기간보다 더 나은 진입점과 퇴장점을 식별하는 데 더 적합합니다.

거래량은 암호화폐 및 기타 자산의 기술적 분석에서 중요한 역할을 합니다. 거래량은 선택한 기간 동안 거래된 코인의 수입니다. 가격 차트의 하단을 따라 열 행으로 표시되는 경우가 많습니다. 이러한 열의 높이는 볼륨의 시각적 식별자 역할을 합니다. 거래량은 추세가 얼마나 심각한지를 나타냅니다. 추세가 강하면 거래량이 많아지며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

Cryptology에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법

일본 촛대는 가격 차트를 읽고 분석하는 데 가장 많이 사용되는 차트 유형입니다. 각 양초는 선택한 기간 동안의 코인 가격 움직임을 보여줍니다. 모든 양초는 몸체와 최대 2개의 그림자로 구성되며 녹색 또는 빨간색이 될 수 있습니다. 본문은 시가와 종가의 차이를 나타냅니다. 몸체가 기술적 분석 도구 초록색이면 아래쪽은 시가, 위쪽은 종가를 나타냅니다. 빨간 양초의 경우 그 반대입니다. 따라서 녹색 촛대는 이 기간의 종가가 시가보다 높았음을, 즉 가격이 상승했음을 나타냅니다. 녹색 양초는 "강세"라고 합니다. 차례로 빨간 양초는 가격 하락을 나타내며 "약세"라고합니다.

이 유형의 가격 차트는 주어진 시간의 가격 움직임에 대한 가장 중요한 정보를 보여주기 때문에 매우 유용합니다. 우리는 가격이 선택한 기간에 상승 또는 하락했는지 명확하게 이해하고 해당 기간의 최대 및 최소 가격 값을 봅니다.

때로는 촛대 그룹이 고유한 이름으로 인식할 수 있는 패턴에 빠지기도 합니다. 그 중 일부를 살펴보겠습니다.

강세 반전 패턴

약세 반전 패턴


지원 및 저항 수준

Cryptology에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법

지지선과 저항선은 각각 구매자와 판매자가 시장에 진입하여 가격 움직임을 멈추거나 되돌릴 수 있는 충분한 양의 거래를 하는 주요 가격 수준입니다. 이 수준은 가격을 교차하지 않고 여러 번 터치하여 표시됩니다.

지원 수준은 자산 수요가 가격 하락을 막을 수 있을 만큼 강한 수준입니다. 지원은 항상 현재 가격보다 낮습니다. 트레이더는 지지선에서 구매하는 경향이 있어 가격이 상승합니다.

저항은 자산 공급이 가격 상승을 막을 수 있을 만큼 강한 수준입니다. 저항 수준은 항상 현재 가격보다 높습니다. 거래자는 저항 수준에서 판매하는 경향이 있어 가격이 하락합니다.

가격이 저항선을 돌파하면 새로운 지지선이 됩니다. 마찬가지로 가격이 지원 수준을 돌파하고 더 낮아지면 해당 지원 수준이 새로운 저항이 됩니다.

기술 지표

지표는 가격 및 거래량과 같은 다양한 통계를 기반으로 한 특정 계산입니다. 일반적으로 차트에 자동으로 추가되는 시각적 형태(선, 히스토그램 등)로 표시됩니다. 지표는 거래자가 매수 또는 매도 신호를 발견하는 데 도움이 기술적 분석 도구 되는 추가 도구로 설계되었습니다. 많은 지표가 있으며 단기 트레이더가 널리 사용합니다.

Cryptology에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법

상대 강도 지수
가장 인기 있는 지표 중 하나는 상대 강도 지수(RSI)입니다. 최근 가격 변동의 크기를 측정하여 자산 가격의 과매수 또는 과매도 조건을 식별하고 0과 100 사이를 이동합니다. RSI가 70을 초과하면 자산은 과매수 상태로 간주되며 가격 하락 가능성이 높습니다. RSI가 30 미만이면 자산이 과매도 상태로 간주되어 가격이 오를 가능성이 높습니다. 그러나 RSI는 다른 지표와 마찬가지로 보조 도구일 뿐이며 결정을 내리기 위한 주요 매수 또는 매도 신호로 사용되어서는 안 됩니다.

기술적 분석 도구

시간에 맞춰 새로고침을 누르십시오.

05 일 남음 00 시 :00 분 :00 초 남음

기술적 분석 모르고 절대 주식투자 하지 마라

18 900 2개 구매

제휴사 할인혜택은 바로구매 시에만 적용됩니다.

도서 연관상품

광고를 구매한 상품으로 광고 입찰가
순으로 표시됩니다.

이 상품을 본 고객이 많이 본 다른 상품

슈퍼마트에 이런 상품도 있어요

발급받은 쿠폰이 적용된 가격은 결제 페이지에서 확인하세요.

지금 0 명 이 이 상품을 보는 중

일시적인 오류가 발생하여 페이지를 확인할 수 없습니다.
서비스 이용에 불편을 드려 죄송합니다.

안정적인 서비스 이용을 위해 앱 버전 업데이트가 필요합니다. 아래 버튼을 눌러 앱 업데이트를 진행해 주세요.

 • 최신 앱 업데이트하기

이미 구매하신 회원님의 주문은 유효합니다.
자세한 안내가 필요하시면 티몬 고객센터로 전화(1544-6240)
또는 1:1 채팅상담을 통해 문의 부탁 드립니다.

이미 구매하신 회원님의 주문은 유효합니다.
자세한 안내가 필요하시면 티몬 고객센터로 전화(1544-6240)
또는 1:1 채팅상담을 통해 문의 부탁 드립니다.

주소가 잘못 입력되었거나, 판매 종료가 되어 해당 상품을 찾을 수 없습니다.
입력하신 주소가 정확한지 다시 한번 확인해 주세요.

이 상품은 별도 지정된 회원에 한해
구매 가능한 상품입니다.

구매 가능 여부를 확인하기 위해 로그인을 해 주세요.

19세 이상만 조회/구매가
가능한 상품입니다.

청소년 보호를 위해 해당 상품은 로그인 및 성인 본인인증 후 조회/구매가 가능합니다.
로그인 후 안내에 따라 성인 본인인증을 해주시고, 비회원일 경우 회원가입을 해주세요.

딜 오픈 알림 등록 완료

알림 수신은 앱에서만 가능합니다.

앱 설정에 따라 알림 수신이 불가능할 수 있으며,
사전 공지 없이 일정 변경 또는 취소될 수 있습니다.

상호 (주) 티몬 대표 장윤석 사업자 정보 사업자 정보 주소 서울특별시 강남구 테헤란로114길 38 동일타워 사업자등록번호 211-88-41856 통신판매업신고 제2013-서울강남-02403호 호스팅 서비스사업자 (주)티몬 E-mail [email protected] 고객센터 1544-6240 파트너센터 배송상품 1644-0552, 여행·O2O 상품 1644-0230 고객/파트너센터 운영시간 평일 09시~18시(점심시간 12~13시), 주말/공휴일 휴무

(주)티몬은 통신판매중개자로서 거래당사자가 아니며 입점 판매자가 등록한 상품, 거래정보 및 거래에 대하여 (주)티몬은 일체의 책임을 지지 않습니다.

(주)티몬 사이트의 상품/판매자 정보/쇼핑 정보/콘텐츠/UI 등에 대한 무단복제, 전송, 배포, 스크래핑 등의 행위는 저작권법, 콘텐츠 산업 진흥법 등 관련법령에 의하여 엄격히 금지됩니다. 콘텐츠 산업 진흥법에 따른 표기


0 개 댓글

답장을 남겨주세요